Az Intézet által gondozott tárgyak

Anyagmozgatás gépei

A tantárgy alapvető ismereteket nyújt a mérnök mindennapi munkája során felmerülő anyagmozgatási feladatok megoldásához. A problémák megoldása feltételezi egyrészt az anyagmozgatás gépi eszközeinek, technológiáinak és módszereinek ismeretét, másrészt bizonyos fokú jártasságot igényel az anyagmozgató gépek tervezésében. Ennek megfelelően tananyag foglalkozik a legismertebb és legelterjedtebb anyagmozgató gépek elméletével, működési elvével, szerkezeti kialakításával és az alkalmazás lehetséges területeivel. Az előadásokon elhangzó elméleti anyagot mérések és gyakorlatok egészítik ki.

Tárgyfelelős: Dr. Magó László egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Balogh Antal, mestertanár

 Biológia I.

A tárgy oktatásának a célja, hogy a leendő mezőgazdasági gépészmérnökök és műszaki menedzserek megismerkedjenek az alapvető földművelési és növénytermesztési folyamatokkal, anyagokkal, gépekkel és technológiákkal. Megfelelő szemlélet alakuljon ki bennük a szakszerű és környezetkímélő talajművelésről, tápanyag-utánpótlásról, növényvédelemről. Elsajátítsák a hazánkban termesztett legfontosabb szántóföldi növények termesztés-technológiájának alapjait.

Tárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt egyetemi tanár

Biológia II.

A hallgatók megismerik a hazánkban legfontosabb gazdasági állatfajok jellemzőit, az állattenyésztési és takarmányozási alapfogalmakat. Állatfajonként foglalkozunk az alapvető tenyésztési, tartási, hízlalási módszerekkel; az állatvédelem, az állatok viselkedésének és egészségvédelmének alapvető kérdéseivel.

Tárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt egyetemi tanár

 Ergonómia

A tananyag főbb fejezetei: A munkatudomány általános kérdései. Az ergonómia tárgya, célja és főbb feladatai. Az emberi szervezet. Az ember a munkarendszerben (munkafolyamat, munkaterhelés, munka-igénybevétel, fáradás stb.). A munkatevékenység funkcionális struktúrája. Munkahelyek, munkaeszközök és munkakörülmények kialakítási követelményei. Ember-eszköz interfész (jelzések, jelek, kezelőelemek, elrendezés stb.). Képernyős munka.

Tárgyfelelős: Dr. Walz Géza egyetemi magántanár

EU ismeretek

A tárgy legfőbb célja: az általános európai integrációs folyamatok történetének és összefüggéseinek átfogó megismertetése. Ezen belül foglalkozik az integrációs folyamat kialakulásának motivációival és az integráció folyamatos bővítési lehetőségeivel. Kiemelten kezeli a legfontosabb Uniós szerződések tartalmát, az azokból fakadó kötelezettségeket és lehetőségeket. Az alapozó ismeretek szintjén foglalkozunk az európai gazdasági integrálódási folyamat elemeivel, a működés és a döntéshozatal mechanizmusával és intézményrendszerével, valamint a közös és közösségi politikák általánosítható tudnivalóival.

Tárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt, egyetemi tanár

Gazdaságtan

A tárgy legfőbb célja: a vállalkozások gazdálkodásával összefüggő, alkalmazott mikrogazdasági ismeretek rendszerezett formában történő megtanítása. A tárgy fő fejezetei: a mikrogazdasági alapfogalmak, alapösszefüggések, a vállalkozások erőforrás-gazdálkodása, pénzügyi és számviteli rendszere. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek átlátni a vállalkozások fontosabb gazdálkodási feladatait.

Tárgyfelelős: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens
Tárgyfelelős koordinátor: Tóth Réka, tanársegéd

Gépek biztonságtechnikája

A tananyag főbb fejezetei: A fontosabb fogalmak (gép, rendeltetésszerű használat, gép biztonsága, biztonsági funkció stb.). A gép lényeges biztonsági és egészségvédelmi követelményei. Gépek biztonsági szabványai. A géptervezés biztonsági kérdései (kockázatfelmérés, vezérlési kategóriák stb.). Védőintézkedések (biztonsági berendezések, használati utasítás stb.). A megfelelőség igazolása.

Tárgyfelelős: Dr. Walz Géza egyetemi magántanár

 

Innovációmenedzsment

A tantárgy legfőbb célja: rendszerezett, tanulható formában bemutatni az innováció menedzselésével és gazdasági összefüggéseivel kapcsolatos ismereteket, amelyek a vállalkozói keretek között nélkülözhetetlenek a versenyképes fejlesztési stratégiák-taktikák kialakításához, műszaki-gazdasági megalapozásához és megvalósításához.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István, egyetemi tanár

 Integrált vállalatirányítási rendszerek

A tantárgy legfőbb célja: az integrált vállalatirányítási rendszerek elméleti alapjainak rendszerezett formában történő megtanítása. A tárgy fő fejezetei: az információ szerepe a vállalkozás életében, az Üzleti intelligencia rendszerek felépítése, az ERP rendszerek moduljai, az SAP BO rendszer elemei és működésük.

Tárgyfelelős: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre, mestertanár

Jog és minőség
 
A tantárgy célja: rendszerezett és tanulható formában megismertetni a hallgatókkal a kötelmi jog általános és különös részében található és a termékminőséggel szoros kapcsolatban álló kötelmi jogi szabályokat. A tárgy ismerteti továbbá a szerződésszegésen belül a minőséghibás teljesítésre vonatkozó szabályokat, valamint az egyes szerződés-típusok minőségre vonatkozó jogszabályi előírásait.

Tárgyfelelős: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár

Logisztika

A termelésben és a gazdaságban végbement változásoknak köszönhetően az anyagáramlás és a készletezés, már évek óta a termelés racionalizálás súlyponti kérdése. A probléma megoldása komplex műszaki és gazdasági gondolkodást, szemléletet igényel. A tantárgy célja a logisztikai rendszerek és folyamatok bemutatása mellett a komplex gondolkodás elmélyítése. A tantárgy fő fejezetei: anyagmozgatás, raktározás, csomagolás, szállítás, beszerzés, termelési logisztika, elosztás.

Tárgyfelelős: Dr. Magó László egyetemi adjunktus

Marketing és piackutatás

A tárgy legfőbb célja: a marketing ismeretek műszaki területen való alkalmazásának bemutatása és megtanítása. A marketing fogalmi rendszerének és elméleti hátterének megismertetése mellett, kiemelt figyelmet kap a műszaki tudományterülettel való kapcsolódás, és az általános marketing ismeretek műszaki területen való hasznosítása. Ehhez kapcsolódóan a piackutatás témakör is a műszaki jellegű termékek és szolgáltatások sajátosságainak figyelembe vételével kerül feldolgozásra.

Tárgyfelelős: Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

Menedzsment ismeretek

A tantárgy legfőbb célja: a menedzsment-munka elméleti alapjainak rendszerezett formában történő megtaníttatása. A tárgy fő fejezetei: a „menedzsment” értelmezése, a menedzsment-tudomány fejlődése, tervezés, döntési folyamat, szervezés, szervezeti formák, vezetés, vezetési modellek, kommunikáció, motiváció, irányítás, ellenőrzés. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek menedzsment-tudásbázisuk kialakítására, fejlesztésére és a szakterületi menedzsment ismeretek megalapozására.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre mestertanár

 Mezőgazdasági alapismeretek

A tárgy oktatásának a célja, hogy a leendő mezőgazdasági gépészmérnökök és műszaki menedzserek megismerkedjenek az alapvető földművelési és növénytermesztési folyamatokkal, anyagokkal, gépekkel és technológiákkal. Megfelelő szemlélet alakuljon ki bennük a szakszerű és környezetkímélő talajművelésről, tápanyag-utánpótlásról, növényvédelemről. Elsajátítsák a hazánkban termesztett legfontosabb szántóföldi növények termesztés-technológiájának alapjait.
A tárgy célja, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök hallgatók az állattenyésztéssel és az állattartással kapcsolatos alapvető ismeretanyagot elsajátítsák, megalapozva ezzel az állattenyésztés gépesítésének problémakörét. A tárgy foglalkozik a gazdasági állatfajok legfőbb jellemzőivel, az állattenyésztési alapfogalmakkal, a környezeti tényezők hatásával az állati szervezetre, a takarmányozási alapismeretekkel, tartástechnológiai alapismeretekkel állatfajonként, az állati termékek minőségi kérdéseivel és az állatvédelemmel.

Tárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt egyetemi tanár

 Minőségmenedzsment

A tantárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági és vállalkozáselméleti ismeretekre építve a minőségüggyel, a minőségkultúrával és a minőségmenedzsment rendszerek fejlesztésével kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalók oktatása. A tanultak segítik a vállalkozói minőség-filozófia kialakítását és a vállalati minőségkultúra fejlesztését.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István, egyetemi tanár
Tárgyfelelőskoordinátor: Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

Minőségügyi rendszerszabványok

A tantárgy legfőbb célja: a hallgatók megismerjék a jelenleg leggyakrabban használt vállalati minőségügyi szabványokat. A tárgy fő fejezetei: bemutatásra kerülnek az ISO 900X, ISO 14001, a HACCP és a QS szabványok elméleti összefüggései, a bevezetés céljai, feladatai, illetve a bevezetett szabványok működtetésének feladatköre. A hallgatók esettanulmányok feldolgozásával és értékelésével ismerhetik meg a szabványok elméleti és gyakorlati lényegét.

Tárgyfelelős:  Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

 

Munkavédelem

A tananyag főbb fejezetei: A munkavédelem célja és tárgya, fontosabb fogalmai. A munkatevékenységgel kapcsolatos személyi károsodások fajtái. A munkavédelem irányítási és felügyeleti rendszere. Eljárás személyi károsodás esetén. A munkavégzés személyi kérdései. A főbb veszélyfajták jellemzése, követelményei és a megelőzés lehetőségei. Munkaeszközök és munkafolyamatok, technológiák biztonságtechnikája. Sugárvédelem. Tűzvédelem.

Tárgyfelelős: Dr. Walz Géza egyetemi magántanár

 

Műszaki fejlesztés ökonómiája

A tantárgy legfőbb célja: rendszerezett, tanulható formában bemutatni az innováció, a műszaki fejlesztés és a gépesítésfejlesztés gazdasági összefüggéseivel kapcsolatos ismereteket, amelyek a vállalkozói keretek között nélkülözhetetlenek a versenyképes fejlesztési stratégiák-taktikák műszaki-gazdasági megalapozásához.

Tárgyfelelős:Dr. Husti István egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre mestertanár

Műszaki gazdaságtan

A tárgy legfőbb célja: az elsősorban műszaki döntések gazdasági hatásainak megtervezését és számbavételét megalapozó ismeretanyag átadása.A tárgy fő fejezetei: a műszaki döntések jellemzői; a pénz időértéke, a pénzáramlás számítások alapjai; a gazdasági elemzések alapjai; műszaki alternatívák gazdasági versenyeztetése; a bizonytalanság és a kockázat komplex kezelése a műszaki-gazdaságossági számításokban. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek lesznek beruházások műszaki-ökonómiai döntéseinek meghozatalára.

Tárgyfelelős: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens
Tárgyfelelős koordinátor: Tóth Réka, tanársegéd

Műszaki projekttervezés

A tantárgy legfőbb célja: Rendszerezett, tanulható formában bemutatni a projektek tervezése során követendő elvi, gyakorlati és módszertani tudnivalókat. Fontos annak megismertetése is, hogy milyen sajátos tervezési teendők adódnak a projektváltozatok versenyeztetésekor és a finanszírozáskor alkalmazott elvekből, módszertanból.

Tárgyfelelős:Dr. Husti István egyetemi tanár

Műszaki termelésmenedzsment

A tantárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági, műszaki és menedzsment ismeretekre építve bemutatni a termelési folyamatok jellemző tulajdonságait, valamint a termelési feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető tudnivalókat. A tárgy a műszaki tartalmú termelőrendszerekre összpontosít, vizsgálva azok működési törvényszerűségeit és menedzselési feladatait. A tananyag tárgyalásakor az elméleti alapok áttekintése az elsődleges, gyakorlati példák és számítások beiktatásával.

Tárgyfelelős:Dr. Husti István egyetemi tanár

Növénytermesztés ökonómiája és szervezése

A tantárgy legfőbb célja: a szántóföldi növénytermesztés legfontosabb ökonómiai és menedzselési kérdéseinek rendszerbe foglalt oktatása, illetve megtaníttatása. A komplex, versenykörnyezetben is hasznosítható ismeretek birtokában hallgatóink képessé válnak a különböző méretű és adottságú mezőgazdasági vállalkozásokban a növénytermesztés tervezési, megvalósítási, fejlesztési és értékelési feladatainak ellátására.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre mestertanár

Projektmenedzsment

A tárgy legfőbb célja: a projektek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos alapvető elméleti és módszertani ismeretek átadása. A tárgy fő fejezetei: az alapfogalmak, a projektvezetés mestersége, a létesítmény-megvalósítás folyamata, szereplői, a szerződés-stratégia főbb elemei, a projekteredmény behatárolása, a projektmegvalósítás tervei, a kockázatkezelés, a szervezeti formák, a projektkontroll folyamata. Az időtervezés technikái és a projektvezetést támogató programok is részét képezik a tananyagnak. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek a projektek tervezésében és megvalósításában aktívan közreműködni.

Tárgyfelelős: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens

Projektfeladat

A projektfeladat célja, egy komplex közel azonos arányban műszaki, ökonómiai és menedzsment ismereteket igénylő, gyakorlatorientált feladat megoldása.
A projektfeladat keretében egy 25-30 oldalas projektbeszámolót kell elkészíteni, nyilvánosan előadni és megvédeni. A projektbeszámoló felépítése: bevezetés, a projekt helyszínének bemutatása, anyag és módszer, az eredmények ismertetése, összegzés. A feladatot a hallgatók önállóan-, vagy 2-3 fős teamekben teljesíthetik.

Tárgyfelelős: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens

Raktározás- és csomagolástechnika

A tantárgy célja: a logisztika iránt érdeklődő hallgatókat megismertesse a raktározási, tárolási és készletezési folyamatok során felmerülő problémák megoldásának eszközeivel, gépi berendezéseivel, valamint az alapvető és általános jellegű csomagolástechnikai ismeretek összefoglalásával és közreadásával. A tématerületen való szakmai jártasság megkívánja, a raktározási alapfogalmak-, a leggyakrabban előforduló raktártípusok, és azok kiszolgálási rendszere. és a raktározás rendszerének az átfogó logisztikai láncban való elhelyezkedésének ismeretét is.

Tárgyfelelős:  Dr. Magó László, egyetemi adjunktus

Reklám és PR ismeretek

A tárgy legfőbb célja: a marketing ismeretek audiovizuális területen való alkalmazásának bemutatása és megtanítása. A marketing fogalmi rendszerének és elméleti hátterének megismertetése mellett, kiemelt figyelmet kapnak a reklám és PR ismeretek és az alábbi kompetenciák elsajátítása: Mozgókép-terjesztési folyamatszervezés; filmszínház-üzemeltetés stratégiai tervezés. Ehhez kapcsolódóan külön hangsúlyt kap a gyártási és forgalmazási feladatokhoz szükséges kommunikációs és PR ismeretek bemutatása. A felsorolt célok megvalósítását segíti a házi feladat is, amelynek keretében az elméleti ismeretek alkalmazását gyakorolhatják be a hallgatók.

Tárgyfelelős: Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

Stratégiai menedzsment

A tantárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági, menedzsment és vállalkozáselméleti ismeretekre építve a stratégia-kialakítással és -megvalósítással kapcsolatos alapvető elméleti, gyakorlati és módszertani tudnivalók oktatása. A megszerzett ismeretek birtokában hallgatóink képesek lesznek a stratégia-alkotással és -megvalósítással kapcsolatos összefüggések megértésére, használatára. Ennek alapján érdemi közreműködői lehetnek a stratégiával kapcsolatos szervezeti feladatok megoldásával foglalkozó csapatnak.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre mestertanár

Szállítmányozás

A tantárgy célja: A hallgatók szerezzenek átfogó képet a szállítmányozás gazdaságban betöltött szerepéről, ismerjék meg a (kül)kereskedelmi munka folyamatát, a hazai és nemzetközi áruáramlások jogi és technikai feltételrendszereit, a (kül)kereskedelmi tevékenység fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási kérdéseit a különböző fuvarozási ágakra érvényes fuvarjogi egyezményeket és sajátítsák el az alapvető vámtechnikai ismereteket.

Tárgyfelelős:  Dr. Magó László, egyetemi adjunktus
 

Üzleti kommunikáció

A tárgy legfőbb célja: a z üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika alapjainak bemutatása és megtanítása. A tárgy oktatása során kiemelt figyelmet kap az alábbi kompetenciák elsajátítása:
•    Jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség kialakítása
•    A termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra való alkalmasság elérése
A célok megvalósítását segítik az elméleti képzés kiegészítéseként tartott gyakorlati foglalkozások, amelyek keretében különböző feladatokon és szituációs gyakorlatokon keresztül nyílik lehetőség az elmélet gyakorlati alkalmazására.

Tárgyfelelős: Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

 Üzleti tervezés

A tantárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági és vállalkozáselméleti ismeretek alapján, a vállalkozások menedzselésével kapcsolatos üzleti tervezési tudnivalók oktatása.

Tárgyfelelős: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár
Tárgyfelelős koordinátor: Rezsabek Tamás, tanszéki mérnök

Vállalkozásmenedzsment

A tantárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági és vállalkozáselméleti ismeretek szintézise, a vállalkozások menedzselésével kapcsolatos elméleti, gyakorlati és módszertani tudnivalók oktatása.

Tárgyfelelős: Dr. Husti István egyetemi tanár,
Tárgyfelelős koordinátor: Dr. Kovács Imre mestertanár

Vevőkapcsolati menedzsment

A tantárgy legfőbb célja: bemutatni azokat a módszereket és technikákat, amelyek az ügyfelek/vevők megszerzésére és megtartására irányulnak. A tárgy fő fejezetei: A vevőkapcsolat-menedzsment (CRM) lényege, hogy a szoros versenyben az szerez előnyt, az tudja megtartani ügyfeleit, aki tudatos stratégia szerint a legjobb szakemberek felhasználásával, a legújabb technikák alkalmazásával személyre szabott szolgáltatásokat nyújt és mély emberi kapcsolatokat képes kiépíteni. A tárgy ezen módszerek és technikák alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket fogja át.

Tárgyfelelős:  Dr. Medina Viktor, egyetemi docens

Vezetői gazdaságtan

A tantárgy legfőbb célja: hogy a hallgatók elsajátítsák a vállalkozások létrehozásához, működtetéséhez szükséges legfontosabb gazdasági, elemzési és kontroling ismereteket, amelynek birtokában a vállalkozások eredményes tevékenységét elősegítő döntéseket meghozhatják.

Tárgyfelelős: Dr. Peszeki Zoltán, egyetemi tanár

Zaj- és rezgésvédelem

A tantárgy főbb fejezetei: A fontosabb fogalmak és mennyiségek. A hallás élettana. A hang terjedése szabad és zárt hangtérben. A zaj és a rezgés hatása az emberre és a környezetre. A zaj- és rezgésvizsgálat. Zaj- és a rezgésterhelési határértékek. Zaj- és rezgésvédelmi stratégiák és intézkedések. Hallásvédelem. Egyéb védőintézkedések.

Tárgyfelelős: Dr. Walz Géza egyetemi magántanár