Alapszak

A "Műszaki menedzser" alapszak

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán 2001 szeptemberétől, az országban az elsők között indult (a jogelőd) Intézet gondozásában a műszaki menedzser-képzés.

A „Műszaki menedzser” alapszakunk képzési struktúráját mára az európai oktatási rendszer átalakítását meghatározó u.n. Bolognai folyamat részeként dolgoztuk ki, támaszkodva azon meglévő és működő elemekre, amelyek megfelelő szakmai alapokkal rendelkeznek. A szakot, karközi képzésben, a Gépészmérnöki Kar gondozza, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közreműködése mellett. A karközi képzés lehetőségeinek köszönhetően a hallgatók a természettudományi és műszaki ismeretekkel harmonizálva sajátítják el a gazdaság- és humántudományi, illetve az ökonómia és menedzsment-tudományi ismereteket.

Tantervi kínálatunk elsődleges célja: a munkaerőpiac és a hallgatók igények mind teljesebb kielégítése a képesítési követelmények betartása mellett. Fontos szempont a képzés választékának bővítése, valamint a közreműködő Karok korábbi oktató-, kutatómunkája során felhalmozódott tudásanyagnak a műszaki menedzser-képzésbe való integrálása.
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A gazdálkodási mérnökök ismerik:
-a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit;
-a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit;
-a szervezetek működési elveit;
-a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit;
-termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket;
-a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki- és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és hasznosítható eredményeit;
-a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit.

Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak:
-műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére;
-üzleti tervek készítésére;
-döntés-előkészítési feladatok elvégzésére;
-innovációs stratégiák megvalósítására;
-munkahelyi csoportok irányítására;
-információ menedzselésére;
-emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására;
-számviteli rendszer áttekintésére;
-a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására;
-a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására;
-a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

•természettudományos alapismeretek: 40-50 kreditpont
matematika (min.12 krp.), fizika, más természettudományok alapismeretei (pl. biológia, kémia, mechanika);

•gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kreditpont
mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségbiztosítás, ergonómia, humán ismeretek;

•szakmai törzsanyag 70-103 kreditpont
műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek.

 

magyar