Záróvizsga

SZAKDOLGOZAT VAGY DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI ÉS FELADATAI

 
 
1. Témák meghirdetése:
 • Az itt meghirdetett témák és belső konzulensek listájából vagy az ajánlott tématerületekből választható ki a kidolgozandó feladat.
 • Önállóan hozott téma esetén szükség van előzetes egyeztetésre egy belső konzulenssel, aki vállalja a témát. A téma kidolgozását külső (vállalati) konzulens is segíti. A külső konzulenssel szembeni elvárás a szakirányú felsőfokú végzettség. A témaválasztás bejelentése a témabefogadó lapon (2. melléklet) történik, amelyet a tanszéki titkárságon dr. Kovács Imre részére kell leadni, illetve elektronikusan megküldeni a jelzett határidőig.

2. Téma kiválasztása:

 • A témaválasztáshoz az 1. mellékletet (BSc 1. melléklet, MSc 1. melléklet) kell kitölteni és aláíratni a belső konzulenssel, majd azt dr. Kovács Imrének  kell a tanszéki adminisztrációban leadni, illetve elektronikusan megküldeni a jelzett határidőig.
 • Leadási határidő: Nyári záróvizsga esetén: 2019. december 16.; A határidő betartása a "Diplomatervezés I." tárgy aláírásának feltétele.

3. Szakdolgozat (BSC) és Diplomamunka (MSC) elkészítése:

 • Szakdolgozat/Diplomamunka elkészítésének szigorú tartalmi és formai követelményei vannak, amelynek be nem tartása esetén a Tanszék megtagadhatja a dolgozat befogadását.
 • A hivatalos tartalmi és formai követelmények itt érhetők el: BSC követelmények; MSC_követelmények.

4. A szakdolgozat/diplomamunka célja:

 • A fő cél annak bemutatása, hogy a Jelölt rendelkezik a szakterületének alapos ismeretével, illetve ismeri és használni tudja a szakmai információs forrásokat és eszközöket.
 • Rendelkezik továbbá azzal az eszközrendszerrel és komplex szemlélettel, amellyel a felmerülő szakmai problémákat, feladatokat képes kezelni. Alkalmas továbbá arra, hogy mindezt megfelelő tartalmi és formai keretek között megjelenítse és bemutassa, alapot teremtve ezzel a záróvizsgához. 

5. Szakdolgozat/Diplomamunka szerkezeti felépítése:

 1. Külső borító: BSC 3. melléklet; MSC 3. melléklet!
 2. Belső címoldal: BSC 4. melléklet; MSC 4. melléklet!
 3. Titotkartási nyilatkozat: A titoktartási megállapodásra szolgáló nyomtatványt a kezdeményező vállalkozás készíti elő (Titoktartási nyilatkozat minimális tartalmi elemei itt érhetők el a BSc és MSc szakos hallgatók részére), amelyet az Egyetem részéről a Gépészmérnöki Kar Dékánja ír alá. Az aláíráshoz a Dékáni Hivatalba 4 példányban (és nem a Tanszékre) kell benyújtani, miután a vállalkozás részéről is aláírásra került. Az aláírt titoktartási megállapodásból egy-egy példányt a dolgozatba kell beköttetni. A dolgozat "Titkos" tényét a belső címoldalon is fel kell tüntetni. A titoktartási megállapodásból egy további példány az adott vállalkozásnál, egy pedig a Kar Dékáni Titkárságán marad.
 4. Feladatlap: BSC 5. melléklet, MSC 5. melléklet !FIGYELEM: ez az egy lap, amelyet két oldalas formában kell nyomtatni!! Legalább 4-5 konzultációt kell a külső konzulensnek az aláírásával igazolni! A feladatlapot számítógéppel kell kitölteni, csak az aláírások kézzel írottak (kék golyóstollal).
 5. Tartalomjegyzék
 6. Bevezetés: időszerűség, személyes motiváció, dolgozat céljai (konkrét és teljesítése ellenőrizhető).
 7. Szakirodalmi áttekintés: BSC 10 magyar és 5 külföldi szerzőt kell hivatkozni, MSC: 10 magyar és 10 külföldi szerzőt kell hivatkozni! A belső hivatkozások és az irodalomjegyzék forrásai fedjék egymást! A szakirodalmi hivatkozások leírását a 9. melléklet tartalmazza.
  (BSC 9. melléklet, MSC 9. melléklet.)
 8. Anyag és módszer: a választott szervezet, probléma, alkalmazandó módszertan bemutatása!
 9. Önálló vizsgálatok, elemzések: ez a legfontossab, terjedelme haladja meg az összterjedelem 50 százalékát!
 10. Eredmények, következtetések, javaslatok
 11. Összefoglalás
 12. Summary: egyoldalas összefogaló angol nyelven.
 13. Nyilatkozat  (BSC 6. melléklet, MSC 6. melléklet)! 
 14. Mellékletek

6. A dolgozattal benyújtandó formanyomtatványok, adathordozók:

 • Az előírásszerűen bekötött dolgozattal együtt be kell adni magyar (10 példányban) és angol nyelvű (3 példányban) tartalmi lapokat, amelyet a 7-8-as mellékletek tartalmaznak. (BSC 7-8 melléklet, MSC 7-8 melléklet) A tartalmi lapokat a dolgozatba nem kell beleköttetni, azokat külön kérjük. Valamennyi tartalmi lapot eredeti aláírással kell ellátni.
 • Be kell nyújtani továbbá 2 db CD lemezt, amely tartalmazza az elkészített dolgozat, valamint a tartalmi lapok elektronikus változatát. A CD lemez feliratát a tartalmi és formai követelmény tartalmazza.
 • A dolgozat beadása után plágium ellenőrzésre kerül sor. Az ellenőrzés végeredménye után nyilatkozik a záróvizsga elnöke a záróvizsgán való részvételről, vagy a dolgozat elutasításáról.

7. Beadási- jelentkezési határidők:

 

A HATÁRIDŐK JELENLEG KIDOLGOZÁS ALATT VANNAK!!!

 

 • Feladatlap véglegesítése:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2019. december 16.
 • Záróvizsga jelentkezés határideje a Neptunban:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2020. április 24. (péntek) 12.00 óra.
 • Diploma/Szakdolgozat leadása:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2020. április 24. (péntek) 12.00 óra.
 • Diploma/Szakdolgozat késedelmes leadása:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2020. május 8. (péntek) 12.00 óra. (10.000 Ft/hét) A határidő hosszabbítási kérelem itt érhető el. A kitöltött és aláírt kérelmet a tanszéki titkárságon kell leadni.
 • Záróvizsgázók vizsgaidőszaka:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2020. április 27. - május 15. (3 hét).
 • Felkészülés a záróvizsgára:
  • Nyári záróvizsga esetén: 2020. május 18-22. (1 hét).
 • Záróvizsga:
  • Nyári: 2020. május 25 .- június 5.
 • Diplomaátadó ünnepség:
  • Nyári: 2020. június 19. (péntek) 10.00 óra.

A 2019/2020-as tanév átmeneti időbeosztása itt érhető el.

8. A szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez tartozó tantárgyak:

A következő tantárgyak felvétele szükséges a dolgozat elkészítéséhez:

Alapszakon (BSc.) az utolsó félévben kell felvenni a:

 • Szakdolgozat (SGMMGX50XXN, L)
 • Szakdolgozat készítési gyakorlat (SGMMGX60XXN, L)

              tantárgyakat.

Mesterszakon (MSc.)

az utolsó előtti félévben kell felvenni a:

 • Diplomatervezés I. (SGMMGX29XMN, L)

az utolsó félévben kell felvenni a:

 • Diplomatervezés II. (SGMMGX31XMN, L)
 • Diplomakészítési gyakorlat (SGMMGX13XMN, L)

             tantárgyakat.

A fenti tantárgyak mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterekben meghirdetésre kerülnek.

9. A dolgozatok bírálata:

A bírálat a Thesis rendszer segítségével elektronikusan zajlik.

10. A záróvizsga menete: 

 • A záróvizsga két fő részből áll, amelyek a következők:
 • A tételes vizsga, amely a szak és a választott specializáció tantárgyaiból került kialakításra.
 • A szakdolgozat/diplomamunka prezentálása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A záróvizsga pontos időpontját a kari időbeosztás tartalmazza.
 • A záróvizsgához kapcsolódó további anyagok itt érhetők el:
 • A prezentáció sablon
 • Poszter sablon
 • Tételsor
 • Az oklevél eredményének kiszámítása.

11. A Záróvizsgán készült fényképek itt tekinthetők meg: 

magyar